Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

CZAS UJAWNIĆ PRAWDĘ O KULISACH POWSTANIA USTAWY o KGW I JEJ SKUTKACH

,,CZAS UJAWNIĆ PRAWDĘ O KULISACH POWSTANIA USTAWY o KGW I JEJ SKUTKACH”

 

        SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

         Poniżej  zamieszczamy tekst wniosku do Prezydenta RP…

 o NIEPODPISYWANIE USTAWY z 04 października 2018r o KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH.

 

        PANIE PREYZDENCIE!

         USTAWA O KGW JEST NIEKONSTYTUCYJNA, NAWET PANA PODPIS NIE ZNISZCZY I NIE ROZERWIE WIEKOWYCH WIĘZI I TRADYCJI ŁĄCZYCH KÓŁKA ROLNICZE i KOLA GOSPODZN WIEJSKICH.!!!

 

         KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH to od wieków animator życia wiejskiego.

         KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH to apolityczna organizacja, która od wieków przy wspólnym stole gromadzi wszystkich bez podziałów politycznych, wyznaniowych i społecznych.

         KOLA GOSPODYŃ WIEJSKICH I KÓŁKA ROLNICZE OD WIEKÓW SĄ WIERNE TRADYCJOM NARODOWYM I WARTOŚCIOM CHRZEŚCIJAŃSKIM.

 

        Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych wspólnie ze strukturami terenowymi od dawna zabiegał o zmiany w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

        Zmiany są niezbędne, ale muszą być zgodne z interesami Organizacji i jej członków.

         W trakcie obowiązywania ustawy z 1982r o społ.-zaw. org. Rolników, przez ponad 35 lat Związki dopracowały się stylu i metod pracy i współpracy w tak zróżnicowanym środowisku wiejskim jakim są poszczególne rejony kraju.

          Zarówno KZRK i OR jak i Wojewódzkie i Rejonowe ZRKiOR z własnych funduszy i środków finansowały i finansują działalność Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich.

          To przez dziesięciolecia nasze środowisko wypracowało metody organizacji i funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich ich rejestracji i finansowania działalności.

          To Wojewódzkie i Rejonowe ZRKiOR otaczają opieką KGW organizując ich aktywnośc, to one organizują środki finansowe na konkursy, przeglądy, konferencje, szkolenia, dokształcanie kobiet w środowisku wiejskim.

           To Wojewódzkie i Rejonowe ZRKiOR utrzymują i finansują od 50 lat etaty dla obsługi i pomocy dla KGW, Kółek Rolniczych i ich Związków.

 

        -CZY TA WŁADZA O TYM WIE.???

        -CZY TA WŁADZA PRZYSTĘPUJĄC DO PISANIA USTAWY O KGW MIAŁA SZCZERE INTENCJE.???

        -CZY TA WŁADZA POSTĘPUJE ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ.???

        -DLA KOGO I DLACZEGO POWSTAJE USTAWA O KGW W TAKIEJ WERSJI, JAKBY DO TEJ PORY KGW NIE ISTNIAŁO I ZOSTAŁO ODKRYTE 25 września 2018r.???

        -KTO WYDAŁ ZGODĘ NA ZNISZCZENIE ORGANIZACJI KÓŁEK ROLNICZYCH I KGW W 100-lecie NIEPOPDLEGŁOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI WYWALCZONEJ TEŻ PRZEZ POKOLENIA ROLNIKÓW-DZIAŁACZY KR I KGW, KTÓRZY ODDAWALI ŻYCIE ZA POLSKĘ W ZNIEWOLENIU ROZBIORÓW, W WOJNACH, POWSTANIACH NARODOWYCH.???

 

Wiemy... autorem  jest RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!! W jego imieniu MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.!!!

 

          Jednym z autorów tej ustawy jest grupy działaczy, którzy podszywają się pod Związek  Kółek Rolniczych, którym nie udało się przejąć władzy w KZRKiOR, nawet poprzez sfałszowanie dokumentów Związku i próbę zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd KRS odmówił dokonania tych zmian w czerwcu 2017r.

W tej sprawie Prokuratura prowadzi Postepowanie Sygn. Akt PR 4 Ds.847.17.

       Ta grupa powołała i zarejestrowała tzw. Federacje Związków Rolników Kółek i Org. Rolniczych. Stanowią ja 5 Związków Woj. i Rejonowych a ,,liderami” są osoby , które osiągnęły najwięcej korzyści materialnych w latach 1999-2016 zasiadając we Władzach Związku KZRKiOR i korzystając w tych latach z zasiadania w Radach w tym w Radzie KRUS, ANR i innych intratnych posadach. Dotyczy to: Ireny Frąszczak, Krzysztofa Banasiaka, Ryszarda Napierały, Jacka Bogusławskiego, Wiesława Domiana,  Henryka Sobczaka….i innych.

        Z posiadanych informacji wynika ,że takie Związki jak: Bydgoszcz, Poznań ,Piotrków Trybunalski nie miały wymaganych Statutem tej ,,Federacji” zgody Organów Statutowych tych Związków na tworzenie i przystąpienie do ,,Federacji”. Możemy tu podejrzewać kolejne nierzetelne działania tych samych osób.

        Taki jest stan prawny ,,konsultacji społecznych” na które powołuje się Pan Minister R i RW J.K. Ardanowski w wystąpieniach publicznych i w Sejmie RP.

        Pani poseł Andżelika Możdzanowska /była poseł z PSL /pełniąca funkcje Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełni również w funkcje pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, jest w tej sprawie rozbicia jedności Organizacji Kółek Rolniczych szczególnie aktywna i współpracuje z tą grupą osób w tworzeniu tej ustawy.

         TE ’’POWIĄZANIA” STANOWIĄ RÓWNIERZ ISTOTĘ USTAWY O KGW. To Pani Minister będzie rzekomo po wejściu w życie ustawy, z jej mocy sprawować nadzór nad KGW wspólnie z Prezesem ARiMR..!!!

Rząd RP jeszcze w marcu 2018r. prowadził prace nad nowelizacją ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z wniosku Klubu Poselskiego KUKIZ”15. Prace zmierzały w dobrym kierunku.

Zmiana na stanowisku Ministra Rolnictwa i RW , spowodowała , że Pan Krzysztof Ardanowski , który objął funkcje Ministra Rolnictwa i RW zaczął również realizować swój życiowy plan zniszczenia KZRKiOR , już w 2013r. jako Poseł na Sejm RP zwracał się do Marszała Sejmu RP Pani E. Kopacz z pismem o możliwości ,,likwidacji ,, KZRKiOR ../ KZRKiOR opublikuje komplet tej korespondencji w najbliższym czasie/.

      Pani Irena Frąszczak i Krzysztof Banasiak korzystając z faktu „aresztu” wobec Prezesa KZRKiOR rozpoczęli przy pomocy grupki osób przy współpracy z. K. Ardanowskim roztaczając wizje przed politykami PiS ,jakie to korzyści będą w wyborach samorządowych, jak się ogłosi , że każde KGW jak się ,, zapiszą” do ARiMR to dostaną po 3 tysiące i prawa do działalności gospodarczej.

 

      Jednocześnie osiągną ONI zamierzony cel ,,rozwalenia organizacji ”Kółek Rolniczych ,,WYJMUJĄC KGW.” Związek się rozpadanie na każdym szczeblu!!!. HANIEBNY CEL!!!! HANIEBNE METODY Z ZAMIERZCHŁYCH CZASÓW!!!!.  JUŻ SĄ BLISKO CELU.!!!.

 

  Wszystko w rękach Pana PREZYDENTA RP.

 

     Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński został wprowadzony w błąd…Pan Premier RP został wprowadzony w błąd…SPOŁECZEŃSTWO i POSŁOWIE zostali wprowadzeni w błąd

 

     Obok celu politycznego ,,GRUPA” osiągnie również cel ukryty tej ustawy, zdezorganizowanie struktur Organizacji Kółek Rolniczych w skali całego kraju i wyeliminowanie z życia publicznego Kółek Rolniczych i ich Związków.

 

     Przygotowana ustawa przez ,,oficjalnie” Rząd RP czyli Ministra Rolnictwa i RW to zwykły bubel prawny , pełna sprzecznych niekonstytucyjnych zapisów , sprzeczna z zapisami ustaw: o zw. zaw. rolników indywidualnych , z ustawą o społ. zaw. org. rolników , Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy…nic dziwnego skoro razem pisali ją ,,podejrzani o poważne przestępstwa tzw.,,                     kółkowicz”

 

               JAK ŁAMANO PRAWO:

 

 1. Pan Minister R i R W nie poddał treści tej ustawy wymaganej przepisami Konstytucji i ustaw konsultacjom społecznym.
 2. Pan Minister R i RW konsultował to tylko tzw. Federacją ZRKiOR-czyli fikcyjną strukturą, która powstała w tym celu i tworzy ją 6 osób.
 3. Projekt został złożony w Sejmie RP 25 września 2018r. a Sejm RP już 04 października 2018r. uchwalił te ustawę o KGW.
 4. W pracach Sejmowej Komisji Rolnictwa i RW nie brali udziału przedstawiciele, żadnej organizacji rolniczej w dniu 03 października 2018r.
 5. Minister R i RW nie przedstawił Sejmowi RP i Senatowi RP informacji o napływających pismach i uwagach do projektu ustawy od organizacji rolniczych, a szczególnie ze środowiska organizacji kolek rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich i ich Związków.
 6. Minister R i R W nie dokonał analizy porównywalnej prawnej, jakie skutki społeczne nastąpią po uchwaleniu tej ustawy o KGW.
 7. Minister R i R W nie dokonał rzetelnego porównania skutków odziaływania ustawy o KGW dla dalszej działalności Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich jakie wywrze ta ustawa.
 1. Minister R i R W nie dokonał porównania ustawy o KGW do ustawy o społ.-zaw. org. Rolników i wynikających z nich praw, uprawnień i obowiązków dla KGW.
 2. Minister R i R W nie zachował BEZSTRONNOŚCI i OBIEKTYWIZMU w stosunku do organizacji rolniczych, szczególnie do Organizacji Kek Rolniczych i KGW, będąc do tego zobowiązany Konstytucją RP i przepisami ustaw.

 

            Przypominamy Posłom na Sejm RP, Senatorom RP, Rządowi RP, szczególnie Ministrowi R i RW             Panu K. Ardanowskiemu i wszystkim zainteresowanym że:

 

 1. Ustawa z 08 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników mimo ze powstała w warunkach,, komunistycznych czasów,, , jest przykładem , ze można stworzyć system prawny , który przetrwa wieki, jeżeli władza ma szczere intencje.
 2. Nieprawda jest, co mówił w Sejmie RP Pan J.K. Ardanowski, jako konstytucyjny Poseł na Sejm RP i Konstytucyjny Minister Rządu RP że:
 • KGW nie maja osobowości prawnej.
 • Nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
 • Wójtowie i Starostowie nie mogą wspierać finansowo KGW.
 • Podlegają Kołkom Rolniczym.
 • Zostały zniewolone przez KZRKiOR.
 1. Ustawa o społ.-zaw. org. rolników już w Preambule mówi o jej demokratycznym charakterze- trzeba tylko chcieć i umieć czytać…
 2. Ustawa o społ.- zaw. org. rolników w Art.2 określa, czym są organizacje społ.- zawodowe.
 3. Ustawa o społ. zaw. org. rolników w Art.3 ust.2 nadaje Kolom Gospodyń Wiejskich status organizacji społeczno-zawodowej, niezależnej i samorządnej.
 4. Ustawa o KGW czyni KGW zależne od urzędnika państwowego, co jest skandalicznym rozwiązaniem.
 5. Ustawa o społ.-zaw. org. rolników w Art.11 i Art.12 nadaje więcej uprawnień KGW niż ustawa o KGW.
 6. Ustawa o społ.-zaw. org. rolników w Art.14 określa rachunkowość i ewidencje ujmująca działalność gospodarczą KR i KGW, wraz ze sporządzaniem rachunku wyników tej działalności.

 

  JAK DZIALA USTAWA O SPOL. ZAW. ORG. ROLNIKOW z 08 października 1982r.

 

 1. Kola Gospodyń Wiejskich działające od 1982r. w oparciu o ustawę o społ.-zaw. Org. Rolników są z mocy prawa organizacjami zawodowymi i społeczno- zawodowymi są niezależne od organów państwa.
 2. Kola Gospodyń Wiejskich są rejestrowane w Sadach i Wojewódzkich Związkach R K i O R, ich jedynym organem nadzoru i kontroli jest Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna i Sad.
 3. Kola Gospodyń Wiejskich maja zapisane ustawami prawa do korzystania z pomocy państwa i środków ARiMR  w ramach dostępnych i ogłaszanych projektów od 2014r.
 4. Kola Gospodyń Wiejskich legalnie od 1957r i po 1989r  roku korzystają ze wsparcia finansowego od samorządów terytorialnych tj. Wójtów i Starostów i zgodnie z prawem rozliczają się rzetelnie.
 5. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem jedna z form aktywności kobiet wiejskich są stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania i inne form  aktywności, w tym w KGW.
 6. Koło Gospodyń Wiejskich działa wyłącznie w strukturach Organizacji Kolek Rolniczych i musi przyjąć statut.
 7. Grupa aktywnych kobiet wiejskich, która nie chce być Kołem KGW, tworzy i rejestruje inna formę działania jak stowarzyszenie, fundacja i inne, i nie może przyjmować nazwy KGW.
 8. Nazwa KGW jest nazwa własna Związku i zastrzeżona dla organizacji kobiet w strukturze Kolka Rolniczego i ich Związkach.
 9. Kola Gospodyń Wiejskich posiadają swoja reprezentacje we wszystkich strukturach organizacyjnych Kolek Rolniczych, posiadają Rady Kol KGW wszystkich szczebli i są zarejestrowane w sadach KRS.

 

 

 1. Na podstawie tej ustawy działają i maja zapisane w Statutach prawa i obowiązki wynikające z Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, ART.9, Art.11, ART.12, Art.13, Art.14, tej ustawy
 1. NSZZ RI SOLIDARNOSC
 2. ZZR SAMOOBRONA
 3. ZZR OJCZYZNA
 4. ZZRI OPZZ
 5. NSZZ SOLIDARNI i inne
 6. 28 ZWIAZKOW BRANZOWYCH
 7. FEDERACJA BZPR
 1. KÓŁKA ROLNICZE 21000 tys.
 2. KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 22000 tys.
 3. GMINNE ZW. ROLN. KOLEK i ORG. ROLN. Ok.2000 tys.
 4. POWIATOWE ZW. ROLN. KOLEK i ORG. ROLN.
 5. WOJEWÓDZKIE REGIONALNE ZW. ROLN. KOLEK i ORG. ROLN   49.

 

       Czy zatem Pan J.K.  Ardanowski  przez ostatnie 30 lat działając w SOLIDARNOSCI RI  czuł się źle z tą ustawą…

        Czy będąc przez kilka lat członkiem RADY PROGRAMOWEJ TELEWIZJI ROLNICZEJ prywatnej spółki Władysława Serafina doradzając i tworząc kształt programowy tej stacji….też się czuł źle …

 

        Powyższe dowodzi, ze Ustawa o KGW jest tylko spełnieniem ich dążeń dla kilku frustratów z Kolek Rolniczych do rozbicia Organizacji KR, i osobiście Pana J.K. Ardanowskiego, który wykorzystuje urząd państwowy do prywatnych rozgrywek ze Związkiem KZRKiOR, wykorzystując sytuacje polityczną związaną z wyborami 2018.

 

Jako Organizacja Kolek Rolniczych i Kol Gospodyń Wiejskich pytamy publicznie:

  

    DLACZEGO POLSKI DEMOKRATYCZNY RZĄD, PARLAMENT, CHCĄ ZNISZCZYĆ UTRWALONE OD 1862 roku STRUKTURY KOLEK ROLNICZYCH I KOL GOSPODZN WIEJSKICH ICH TRADYCJE I WSOLNOTE ORGANIZACYJNĄ. CHCA OSIAGNAC ROZBICIE 155 LETNICH WIEZI, CO NIE UDALO SIĘ ZABORCOM RUSKIM, PRUSKIM, AUSTRJACKIM PRZEZ 60 LAT, OKUPANTOWI HITLEROWSKIEMU, KOMUNISTOM W PRL. A CENĄ BYŁO ŻYCIE !!!

    

    TERAZ W 100 LECIE NIEPODLEGLOSCI POLSKI, WZWALCZONEJ PRZEZ KR i KGW PRZEZ WIEKI, TYM, KTÓRZY ZŁOZYLI NA OLTARZU WALKI O= WOLNA I NIEPODLEGLA POLSKE NAJWYZSZA CENE KRWI I ZYCIA, ZAMIAST ORDERÓW I SZACUNKU POLSKA FUNDUJE SIĘ TEJ ORGANIZACJI SMIERC ORGANIZACZJNA!!!

     PYTAMY SEJM RP, SENAT RP RZAD RP, PREZYDENTA RP … D L A C Z E G O!!!                          

                                                                               

P R Z E W O N I C Z Ą C A                                                                                         P R E Z E S

RADY KRAJOWEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH                                                         Władysław Serafin 

            Bernadetta Niemczyk                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

      .Biuro prasowe KZRK i OR

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.