Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Minister Rolnictwa J. K. Ardanowski i A. Możdżanowska Prezes ARiMR M. Fajger dopuszczają się przestępstw...

Pomimo kierowanych przez Związek WEZWAŃ do osób wymienionych, do zaniechania naruszania dóbr osobistych KZRKIOR oraz Kół Gospodyń Wiejskich i ich Związków, osoby, te jak też podległe  Ministrowi Rolnictwa, Kierownictwa  ARiMR, ODR bezprawnie ingerują w Statutowe prawa Organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz ich Związków,

 

Do  Wojewódzkich Związków RKIOR i Rejonowych Związków RKIOR urzędnicy różnych szczebli ARiMR kierują bezprawne pisma o wydanie danych adresowych i osobowych Kół Gospodyń Wiejskich i osób funkcyjnych w KGW.

 

W rozmowach z Prezesami Związków używane są groźby karalne, a w pismach niedopuszczalne zwroty i treści.

 

Minister RiRW J.K. Ardanowski, Minister RR A. Możdżanowska publicznie głoszą kłamstwa i nieprawdę o konieczności i możliwości przechodzenia Kół KGW z Organizacji Kółek Rolniczych, do rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po rzekome 3 – 5 tys. zł.

 

Zapisy ustawy o KGW, NIE DOTYCZĄ Kół Gospodyń Wiejskich, działających na podstawie ustawy o społ-zaw. org. Rolników z 08.11.1982r.

Ustawa o KGW nie określa procedur prawnych i Statutowych dla czynności rejestrowania się Kół KGW istniejących w dniu wejścia w życie ustawy.

Zapisy tej ustawy w tej części są sprzeczne z Konstytucją i Ustawami i Statutami Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich i ich Związków.

 

Fakt uchwalenia ustawy NIEKONSTYTUCYJNEJ-POLITYCZNEJ, nie zakazuje działalności Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich i ich ZWIĄZKÓW, oraz działających w ich strukturach RAD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJKICH.

 

Koła Gospodyń Wiejskich  zarejestrowane w Sadzie w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowane w WZRKIOR lub działające jako sekcja Kółka Rolniczego w danej wsi, nie mogą  dokonać rejestracji Koła KGW w ARiMR.

Ustawową i prawną przeszkodą jest, że osoby uprawnione do reprezentowania Koła KGW, nie mają uprawnień do składania OŚWIADCZENIA WOLI w imieniu Koła KGW, przy zgłoszeniu do ARiMR.

Takie oświadczenie o przystąpieniu do ARiMR jest NIESKUTECZNE PRAWNIE.

 

Takie przejście Koła KGW do ARiMR jest praktycznie zakończeniem wszelkiej działalności Koła KGW, nie powoduje ciągłości historycznej i majątkowej, tradycji wypracowanej przez to Koło KGW w danej miejscowości.

 

Aby CZŁONKINIE DOTYCHCZASOWEGO KOŁA KGW mogły działac w ramach nowego Koła KGW i ustawy o KGW, rejestrując się w ARiMR, M U S Z Ą PRZEPROWADZIĆ LIKWIDACJĘ KOŁA KGW /uzyskac skwitowanie Komisji Rewizyjnej, zlikwidować majątek, powołać likwidatora, podjąc uchwały wymagane przepisami prawa i Statutu, zgłosić ten fakt Organom Rejestrowym i dopiero wtedy członkinie jako osoby fizyczne powołują Komitet Założycielski nowego KGW i uruchamiają procedury przewidziane w ustawie o KGW/.

 

KZRKIOR oraz Rada Krajowa KGW stwierdza, że wszystkie Koła KGW, które zarejestrowała ARiMR, z mocy prawa nie są w tych rejestrach ARiMR umocowane i FAKT REJESTRACJI KOŁA KGW NIE NIESIE SKUTKÓW PRAWNYCH, a czynności wykonane przez to Koło KGW i ARiMR są bezprawne i mogą skutkować odpowiedzialnością osób za to odpowiedzialnych.

KZRKIOR oraz Rada Krajowa KGW, wykazali dużo dobrej woli w poszukiwaniu rozwiązań kontrowersji wynikających z ustawy o KGW, oraz kontaktu i rozmów z Ministrem Rolnictwa i RW.

Niestety zamiast rozmów Minister Rolnictwa narzucił konfrontacyjny styl, wykorzystując do tego, tysiące podległych sobie urzędników agend rządowych, wydając miliony złotych na propagandę, dezinformacje i WALKĘ Z OREGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ i DZIAŁACZAMI SPOŁECZNYMI.

TE CHANIEBNE CZYNY I DZIAŁANIA KONSTYTUCYJNYCH CZŁONKÓW RZĄDU RP, SPOTKAJĄ SIĘ ZE STOSOWNYMI KONSEKWENCJAMI.

PREZYDIUM KZRKIOR rozważy na najbliższym posiedzeniu  skierowanie do organów ścigania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw przez osoby pełniące funkcje publiczne, i działania na szkode społeczną.

 

PREZES KZRKIOR

WŁADYSŁAW SERAFIN

 

Proszę o przesyłanie na adres KZRKIOR/  biuro@kolkarolnicze.pl / wszelkiej korespondencji jaką otrzymały Związki i Koła KGW z instytucji publicznych i agencji rządowych.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ DOKUMENT

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk