Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Obradowało Prezydium Zarządu KZRKiOR

W dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie KZRKiOR przy ul. Wilczej 31 lo. 9A w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu KZRKiOR. Obradom przewodniczył upoważniony przez Prezesa Władysława Serafina – Wiceprezes Zarządu Mirosław Surowiec.

Prezydium omówiło aktualną sytuację w rolnictwie. Szkody spowodowane przez mróz i podtopienia w różnych regionach Polski. Prezydium poparło wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Wiceprezes Mirosław Surowiec omówił prawne i organizacyjne aspekty sytuacji w KZRKiOR.

Przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk złożyła informację o przygotowaniach do kolonii letnich.

Wiceprezes Wacław Rukat złożył informację ze spotkania w dniu 05.04.2017 r. oraz przedstawił swoją ocenę obecnej sytuacji.

Dyrektor Generalny Biura KZRKiOR Adam Daszkowski złożył sprawozdanie z wyjazdu do Brukseli na posiedzenie COPA-COGECA. Rozpatrywany był wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o przyjęcie do COGECA (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej).

Zgodnie z zaleceniem Prezydium Zarządu KZRKiOR, zgłosił tam sprzeciw wobec przyjęcia KRIR do COGECA, uzasadniając:

- KRIR nie jest organizacją niezależną, podlega nadzorowi i kontroli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- KRIR jest organizacją finansowaną przez budżet Państwa

- KRIR nie jest organizacją spółdzielczą

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i Spółdzielnie Mleczarskie mają własne Związki Spółdzielcze, które są zrzeszone w Krajowej Radzie Spółdzielczej. Jeśli te spółdzielnie chcą mieć w COGECA swojego reprezentanta, to powinien to być przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej.

Po oświadczeniu Adama Daszkowskiego, Sekretarz Generalny COPA-COGECA Pan Pekka Pesonen ogłosił, że wniosek KRIR zostaje oddalony i jego rozpatrzenie zostaje zdjęte z porządku obrad.

Po zakończeniu posiedzenia Prezydium COGECA okazało się, że wpłynęło pismo podpisane przez Panią Irenę Frąszczak, rzekomą I Wiceprezes p.o. Prezesa KZRKiOR i Pana Krzysztofa Banasiaka rzekomego Wiceprezesa Zarządu KZRKiOR popierające wniosek KRIR. W związku z tym faktem, Biuro KZRKiOR wysłało list Pana Wiceprezesa Mirosława Surowca do Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pana Pekki Pesonena.

Nasze pismo i odpowiedź Pana Sekretarza Generalnego w załączeniu. (KLIKNIJ ABY POBRAĆ)

Prezydium przyjęło informację Adama Daszkowskiego i podziękowało za wywiązanie się z powierzonego zadania.

Skarbnik Zarządu Marian Włodzimierz Głażewski poinformował o bieżących działaniach. Zaproponował by zwołać posiedzenie Zarządu i zatwierdzić bilans. Trzeba poprosić księgową, by postarała się przygotować sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Członkowie Prezydium w dyskusji poparli propozycję Mariana Włodzimierza Głażewskiego. Dyrektor Generalny Adam Daszkowski uzgodnił z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wstępnie rezerwuje salę Duża Wzorcownia na dzień 24.05.2017 r. Podjęto Uchwałę o zwołaniu posiedzenia Zarządu i ustaleniu porządku obrad. Prezydium zobowiązało Dyrektora Generalnego do przygotowania posiedzenia i współdziałanie z księgową w sprawie bilansu.

Po wystąpieniach i dyskusji Mariana Matyjaska, Józefa Gołębiewskiego i Mariana Włodzimierza Głażewskiego , Wiceprezes Mirosław Surowiec zakończył obrady Prezydium.

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk