Kółka Rolnicze sa członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych przy UE (COPA) oraz Generalnej Konfederacji Spółdzielni Rolniczych przy UE (COGECA)

Kółka Rolnicze sa członkiem WFO

Statut Fundacji PLON

Numer KRS 0000421960
Adres: SOLEC 18/20,
00-410 WARSZAWA

Statut Fundacji ”PLON”.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „PLON” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140/100 przez panią Annę Jabłońską dnia 05.04.2012r., repertorium A nr 841/2012 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 8

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

 

 

Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 9

      Celem Fundacji jest:

 1. działalność wydawnicza, edukacyjna, promocyjna, organizacja i promocja obchodów jubileuszowych kółek rolniczych,
 2. propagowanie idei zrzeszania się rolników w kółkach rolniczych i innych organizacjach rolników,
 3. tworzenie i wspieranie niezależnych i pluralistycznych środków masowej komunikacji,
 4. upowszechnianie tematów związanych z wsią i rolnictwem wśród społeczeństwa polskiego,
 5. wprowadzanie na rynek prasy związkowej i jej promocja w kraju i zagranicą,
 6. wspieranie ochrony środowiska naturalnego, ekoturystyki i ekologicznego rolnictwa oraz ogrodnictwa,
 7. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich,
 8. wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych i promowanie integracji społecznej,
 9. promocja polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 10. wspieranie tradycyjnych zawodów związanych z wsią i rolnictwem,
 11. pomoc medialna, organizacyjna, finansowa i rzeczowa organizacjom rolniczym zrzeszonym w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

 

§ 10

     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności wydawniczej oraz reklamowej, związanej z celami Fundacji,
 2. gromadzenie i archiwizację materiałów związanych z kółkami rolniczymi,
 3. organizowanie, finansowanie imprez, pokazów, wystaw, konferencji i seminariów, targów, konkursów, szkoleń, kursów i wykładów w kraju oraz za granicą związanych z celami Fundacji,
 4. inicjowanie rozwiązań prawnych dotyczących rozwoju rolnictwa i wsi,
 5. udział w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej, 
 6. inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia i pracy ludności wiejskiej,
 7. propagowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, twórców i ludzi nauki działających na rzecz rolnictwa,
 8. organizowanie i finansowanie prac naukowych i naukowo-badawczych związanych

     z rolnictwem,

 1. promocja patriotycznych i historycznych zasług mieszkańców wsi dla państwa polskiego,

   10. skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.

   11. prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia,    

         rozwoju oświaty, kultury i turystyki wśród mieszkańców wsi,

   12. organizowanie kolonii dla  dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich  mających  na celu  

         edukację, integrację, poprawę rozwoju fizycznego  i intelektualnego,

   13.  prowadzenie programów lojalnościowych, sprzedażowych mających na celu obniżenie    

          kosztów prowadzenia produkcji rolniczej i kosztów funkcjonowania rodzin rolniczych   

          na wsi.

   

 

 

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

 

§ 11

1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych   

    organów, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych wydatków związanych

    z tą działalnością.

3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z funkcją członka Zarządu Fundacji.

 

§ 12

       Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 

§ 13

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora

      na okres 5 lat.  

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.

 

§ 14

       1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i

           Sekretarza Rady Fundacji.

       2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest każdorazowo Prezes Krajowego Związku Rolników,

           Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

 

 

§ 15

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 2. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, z głosem doradczym lub w celu składania wyjaśnień, przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 16

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. Wymagana jest jednak obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 17

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,
 5. wyrażanie opinii o pracy Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 7. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 8. ustanawianie organizacji wewnętrznej Fundacji.

 

 

 

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani w drodze uchwały Rady Fundacji.

 

§ 19

   Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

a) złożenia rezygnacji,

b) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji,

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 20

                Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego

                Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa Fundacji i Sekretarza

                Fundacji.

 

§ 21

    Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

          Zarząd przede wszystkim:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2. uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, zgodnie z wytycznymi    

    głównych kierunków działania Fundacji określonymi przez Fundatora,

3. sprawuje zarządzanie majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5. ustala regulamin Biura Fundacji,

6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne                    

    w  jednostkach organizacyjnych Fundacji,

7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków

    na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

 

§ 22

 1. Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia funkcji są wynagradzani i nagradzani.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji i pracowników Biura Fundacji winny być wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

§ 23

    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie 

    natomiast pozostali członkowie Zarządu Fundacji łącznie.  

 

 

Rozdział IV

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

 

§ 24

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w tym kwota 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczona jest na realizację celów Fundacji, a kwota 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą.
 2. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji są także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§ 25

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 26

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2.   subwencji i dotacji,
 3.   dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 4.   dochodów z działalności gospodarczej,
 5.   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 

§ 27

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 28

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 29

Osoby fizyczne i prawne, dokonujące na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 25.000,00 EURO w przypadku osób fizycznych oraz 50.000,00 EURO w przypadku osób prawnych,  uzyskują, jeśli wyrażą życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

 

§ 30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 31

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 32

I. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

    [PKD 01];

2. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18];

3. pozostała produkcja wyrobów [PKD 32];

4. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

    [PKD 47.89.Z];

5. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

    [PKD 47.9];

6. zakwaterowanie [PKD 55];

7. działalność wydawnicza [PKD 58];

8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań

    dźwiękowych i muzycznych [PKD 59];

9. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz

    działalność powiązana [PKD 62];

10. działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];

11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68];

12. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z]

13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

      [PKD 70.22.Z]

14. badania i analizy techniczne [PKD 71.20];

15. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

     [PKD 72.20. Z];

16. reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];

17. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74];

18. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac

      chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];

19. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych

     oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

     [PKD 79];

20. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność

      wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [PKD 82];

21. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];

22. działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];

23. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką [PKD 90];

24. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

      [PKD 91];

25. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

      [PKD 94.99.Z];

26. pozostała indywidualna działalność usługowa [PKD 96.0].

27. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [ PKD 6622Z]

28. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

      z  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [ PKD 6499Z]

29. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów   

      tytoniowych          [PKD 4639Z]

30. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów

      jadalnych [ PKD 4633Z]

31. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych    

      towarów [PKD 4618Z]

32. działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt,   

      surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów [ PKD 4611Z]

33. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju    

      [ PKD 4619Z]

34. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów  

      tytoniowych [ 4617Z ]

35. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

      wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  [ PKD 6499Z]

36. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

      [ PKD 4791Z ]

37. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

      [ PKD 4511Z ]

 

II. Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

 

           § 33

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji

jej celów statutowych.

 

§ 34

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona może być w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki, zwane dalej zakładami.

 

§ 35

     Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 36

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Rozdział VI

BIURO FUNDACJI

 

§ 37

1. Sprawy Fundacji prowadzić będzie Biuro Fundacji. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

2. Pracownicy Biura Fundacji realizują uchwały Zarządu Fundacji i działają w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Fundacji.

 

 

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU

 

§ 38

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 39

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną fundacją.

 

§ 41

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 42

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

 

§ 44

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5. ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 45

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 46

1. Zgodnie z §13 ust.1 tego aktu, z zastrzeżeniem postanowienia §14 ust.2 tego aktu,

    do  pierwszej Rady Fundacji jako Członków, Fundator powołuje:

      Pana Władysława Serafina,

      Pana Bohdana Gotkiewicza,

      Pana Jarosława Poszepczyńskiego.

 

2. Do pierwszego Zarządu Fundacji, Rada Fundacji powołuje jednogłośnie w głosowaniu

    Tajnym panią Agnieszkę Buczkowską jako Prezesa Zarządu.

 

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2013

 

 

 

 

 

PODPISY FUNDATORÓW


 

Strona używa plików COOKIES. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do COOKIES w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć przycisk

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.