Przygotowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, mówi o odstrzale 40 tys. dzików wzdłuż wschodniej granicy, w pasie 50 km w głąb kraju. Według wielu ekspertów, takie działanie może ograniczyć szerzenie się wirusa na terenie Polski, ochronić gospodarstwa trzody chlewnej przed zawleczeniem tej choroby do chlewni i przede wszystkim będzie prowadzić do naturalnego wygaśnięcia choroby w populacji dzików, które cały czas chorują.

Przy odstrzale tak dużej liczby dzików warto byłoby pamiętać o racjonalnym zagospodarowaniu tusz. Jeżeli zwierzęta byłyby zdrowe, to mogłyby być skierowane do konsumpcji.

W tej sprawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że  - obecne regulacje prawne nakazują utylizację zwierząt pozyskanych w wyniku odstrzału sanitarnego. Aby umożliwić  zagospodarowanie na użytek własny, w ten sposób pozyskanego mięsa, w ministerstwie procedowane jest stosowne rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejnym zagadnieniem nurtującym wielu rolników, którzy obawiają się o zwiększenie zagrożenia ze strony wirusa jest to jak szybko uda się zredukować pogłowie dzików na obszarach zagrożonych. Ministerstwo wyjaśnia, że obecnie trwają konsultacje w powyższym zakresie. - Odstrzał sanitarny takiej liczby dzików wymaga właściwej organizacji oraz wzięcia pod uwagę kwestii bezpieczeństwa podczas dokonywania odstrzałów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że regułą jest pozyskiwanie znacznie większej liczby dzików w pierwszej fazie działań związanych z odstrzałem niż na późniejszych etapach koniecznych do osiągnięcia celu. Dlatego też na tak wczesnym etapie trudne do oceny jest ustalenie liczby miesięcy koniecznych do zredukowania populacji dzików o założoną liczbę.

Zwiększony odstrzał zwierzyny nasuwa również pytanie, czy służby weterynaryjne będą w stanie przeprowadzić dodatkową pulę badań pod kątem ASF, tak aby zweryfikować czy odstrzelone zwierzęta były zdrowe czy nie oraz czy mogą zostać bezpiecznie wprowadzone do łańcucha spożywczego. Według informacji udzielonej przez ministerstwo - przedmiotowy projekt nie zmieni obowiązujących zasad pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń. Próbki pobierane będą zgodnie z programem mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. poz. 70).

W przygotowanym projekcie rozporządzenia o odstrzale sanitarnym dzików nie uwzględniono terenów gm. Białowieża, która również graniczy z Białorusią, i na terenie której także znajdowano przypadki chorych dzików. Dlatego tutaj pojawia się uzasadniona obawa, że tereny Białowieskiego Parku Narodowego mogą stać się siedliskiem choroby, z którego wirus będzie dalej roznosić się na sąsiednie obszary. Dlatego plan zwalczania choroby jest tak samo ważny w Białowieży jak i na pozostałych, zagrożonych ASF obszarach kraju. 

- W odniesieniu do kwestii włączenia do obszaru działań związanych z odstrzałem sanitarnym dzików terenu gminy Białowieża informuję, że w chwili obecnej trwają konsultacje w celu rozważenia objęcia tymi działaniami całego obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia w województwie podlaskim – informuje biuro prasowe MRiRW.

Przypomnijmy, że szacowany koszt przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików wynosi 12,6 mln zł i będzie on finansowany z budżetu państwa.

Źródło: farmer.pl