W Zjeździe , na zaproszenie Prezesa POZRKiOR Ryszarda Napierały, uczestniczył Prezes KZRKiOR Władysław Serafin, były Minister RiRW  Stanisław Kalęba, honorowy Prezes Izb Rolniczych Józef Waligóra, Urząd Marszałkowski, KRUS, ARIMR, Wójtowie i Prezesi SKR. I zasłużeni działacze Kółek Rolniczych.

Delegaci dokonali oceny działalności Rady i Zarządu Poznańskiej Organizacji Kółek Rolniczych, gorąca i czasami burzliwa dyskusja o problemach rolnictwa, znalazła swoje ujście w Uchwale Zjazdu.

Prezes Ryszard Napierała podkreślił, że obecny Rząd przygotował dobry budżet dla rolnictwa na kolejne lata i Związek będzie  się temu przypatrywał i reagował.

W Uchwale, przyjęto też, że Krajowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych powinien się odbyć nie później jak do 30 maja 2020roku.

Uczestniczący w Zjeździe Prezes KZRKiOR Kol. Władysław Serafin przekazał pozdrowienia dla Wielkopolskich działaczy Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, zwrócił uwagę na niebezpieczny kierunek działań Poznańskiego Zarządu Związku, który chyba nie świadom skutków swoich zachowań,  przyczynia się do rozbicia jedności Organizacji Kółkowej, poprzez popieranie szkodliwej dla KGW i niekonstytucyjnej ustawy o KGW.

Ustawę tę poparli w dyskusji  na Komisji Rolnictwa w Sejmie w 2018r.,  Pani Irena Frąszczak i Krzysztof Banasiak w imieniu Federacji KiOR RP.

Prezes Serafin przypomniał delegatom, ze POZRKIOR w Poznaniu jest członkiem założycielem  Federacji KiOR. RP / ten ,,twór” tworzy tylko 5 Związków/, Pan Banasiak popierając  w imieniu ,,Federacji”, ten ,,przestępczy i niekonstytucyjny” ,,anty- kółkowy”, projekt ustawy o KGW w 2018r, wypowiadał się też, w imieniu WASZYM czyli Poznańskiej Organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich.

Taka sytuacja nie może mieć miejsca w naszej organizacji. To rozbijackie i szkodliwe działanie. Za wszelką cenę będę walczył o jedność organizacyjna  i trwałość naszej Organizacji. Mimo że rządzący próbują rozbić naszą organizacje, oferując ,,jałmużnę” 3 tys.  złotych, które należą się wszystkim Kołom KGW, – podkreślił Prezes Serafin.

W wyniku tych działań, szczególnie zaangażowanej, Pani I. Frąszczak, na terenie Województwa Wielkopolskiego do ,, rządowej” Agencji przeszło ponad 600 Kół Gospodyń Wiejskich.

Tym samym Koła te straciły prawo do, co podkreślił Prezes Serafin, kontynowania tradycji danego Koła KGW i jego historycznej tradycji. Koła te powinny poddać się procedurze likwidacji, a zatem ta forma rejestracji KGW, z naruszeniem prawa jest z mocy prawa nieważna. Koła te powinny zwrócić otrzymane dofinansowanie

Prezes W. Serafin, wyjaśnił również sytuację prawną i organizacyjną KZRKIOR, stwierdzając, że organy statutowe KZRKIOR wypełniają swoje statutowe obowiązki. Prezydium KZRKIOR zbiera się reguralnie  co 2 tygodnie.

Odniósł się też do faktu jego aresztowania i nieuzasadnionego przetrzymywania go w Areszcie Śledczym.

Poinformował, że Prokuratura na skutek donosów i fałszywych powiadomień takich ludzi, jak K. Banasiak, W. Domian, I. Frąszczak,  H. Sobczak, j. Kozak,  którzy najwięcej korzystali finansowo, piastując funkcje w Prezydium, kiedy KZRKIOR obsadzał ich przez lata w intratnych Radach Nadzorczych, ///a zarabiali na tym niektórzy, ponad 100 tysięcy rocznie. Jak skończyły się Rady i funkcje, zaczęli pisać donosy, tak naprawdę na samych siebie./// zajęła w  2016 roku wszystkie dokumenty finansowe i organizacyjne KZRKIOR, i do tej pory ich nie zwróciła i nie postawiła nikomu zarzutów.

Prezes Serafin zapewnił delegatów, że jeżeli Prokuratura zwróci dokumenty, to jeszcze w tym roku odbędzie się Zjazd Krajowy. Bez dokumentów nie można przygotować sprawozdań finansowych i merytorycznych.

XVIII Zjazd zakończył się przyjęciem Uchwał i wyborami Władz Poznańskiej Organizacji KR i KGW.

Zjazd dokonał wyboru władz POZRKiOR- Prezesa i Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Krajowy KiOR. PREZESEM ZARZĄDU POZRKIOR w Poznaniu,  został ponownie wybrany Kol. Ryszard NAPIERAŁA.

                                                                                                                                            Biuro Prasowe KZRKIOR