… SZMULEWICZ WSKAZUJE ARDANOWSKIEGO JAKO „FAŁSZERZA”.

KRIR oświadcza w pismach kierowanych do wojewodów, że MRiRW nie podważyło jej uchwały z 25.02.2019 r. o zarządzeniu wyborów do izb – ale dokonało wykładni i interpretacji ustawy. Szmulewicz świadomie wprowadza w błąd organy pańmstwa jakim są wojewodowie, a za ich pośrednictwem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. KZRKiOR ponownie stwierdza, że Minister nie mógł podważyć zapisu w uchwale nr 1 KRIR, w art. 9 określającym spis wyborców, gdyż jest on zgodny z zapisami ustaw. Ujawniamy więc, że to Wiktor Szmulewicz dokonał fałszerstwa Uchwały nr 1 Rady KRIR z 25.02.2019 r. Wiktor Szmulewicz osobistym pismem z dnia 4.04.2019r., czyli już po uprawomocnieniu się Uchwały nr 1, zwrócił się prywatnie, a nie jako organ do Ministra Rolnictwa z prośbą o wykładnię definicji członka izby rolniczej. W związku z własnym wystąpieniem otrzymał w dniu 18.04.2019 r. odpowiedź imienną jako Prezes Zarządu KRIR, w którym Minister wyraził swoją opinię na pytanie Pana Szmulewicza, a nie organu KRIR, jakimi są Zarząd i Rada. W dniu 17.04.2019 r., a więc dzień przed dniem odpowiedzi Ministra, którą otrzymał 18 kwietnia, Pan Szmulewicz rozesłał pisma do wojewodów nazywając odpowiedź Ministra jaką otrzymał „stanowiskiem” lub „wykładnią” Ministra. Niebędąc do tego uprawnionym, w sposób przestępczy, wykorzystał pismo Ministra skierowane wyłącznie do niego do stworzenia sztucznej definicji czlonka izby rolniczej. Ten haniebny, przestępczy czyn Pana Szmulewicza spowodował, że treść Uchwały Rady Krajowej Rady Izb Rolniczych zmieniła znaczenie. Oznacza to, że samowolnie dopuścił się fałszerstwa Uchwały nr 1 Rady KRIR.

Pan Wiktor Szmulewicz nie był uprawniony i upoważniony do rozsyłania zwykłej korespondencji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nadawania jej znaczenia jako wykładni. Minister Rolnictwa, gdyby uznał to za zasadne zarządałby zmiany treści Uchwały nr 1 Rady KRIR. Wojewoda jest konstytucyjnym organem państwa, który sprawuje ustawowy nadzór nad wojewódzkimi izbami rolniczymi, zatem zgodnie z prawem musi wykonywać polecenia Ministra konstytucyjnego ale wydane, w formie prawnej jako rozporządzenie MRiRW. Żadna korespondencja samorządowa kierowana przez osobę nieuprawnioną nie mogła wywrzeć skutków prawnych w działaniach organów konstytucyjnych, jakimi są urząd wojewody, wójta, burmistrza i prezydenta miasta. KZRKiOR jest w posiadaniu kilkuset pism od wójtów, prezydentów, burmistrzów, z których jednoznacznie wynika, że spisy wyborców w wyborach do izb rolniczych w 2019 r. sporządzili zgodnie z ustawą umieszczając w spisach wyborców wszystkich płatników podatku rolnego w danej gminie posiadających użytki rolnego do 1 ha, jak i powyżej 1 ha. Organy samorządowe niezastosowały się zatem do przestępczej instrukcji Pana Szmulewicza, który w celu uwiarygodnienia swoich działań wymusił na wojewodach kolportowanie przez nich dokumentów Szmulewicza jako obowiązujących w wyborach do Izb 2019.


Odsyłamy też do lektury artykułu na portalu farmer.pl: KRIR: To MRiRW dokonało interpretacji ustawy dotyczącej członkostwa w izbach

zdj. Marcin Obara /PAP