U W A G A !!!     W A Ż N E !!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

INFORMACJA DLA  KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH!!!

KZRKIOR  WSPÓLNIE Z FUNDACJA ,,150-LAT KGW’ INFORMUJE:

U R U C H O M I O N O !!!

SPECJALNY FUNDUSZ WSPARCIA DORAŹNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

                                      W TYM   DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH !!!

Zwracam się do wszystkich naszych działaczek i działaczy Związku, o rozpropagowanie w środowisku Kół Gospodyń Wiejskich

Tego ,,PROGRAMU…”. Daje to możliwości aktywizacji KGW działających w strukturach Organizacji Kółek Rolniczych.

Szczegóły tego ,,PROGRAMU…” dostępne na stronie programu:

http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Program COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  1. Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  1. Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  1. Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  1. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można i których nie można sfinansować w ramach Programu. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć również w treści ProgramuOgłoszeniu o naborze  i Wytycznych.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w ramach Programu określają następujące dokumenty:

Podstawa prawna Programu:

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

Kto może złożyć wniosek?

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  1. Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  1. Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  1. Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  1. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można i których nie można sfinansować w ramach Programu. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć również w treści ProgramuOgłoszeniu o naborze  i Wytycznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dwa priorytety

Dotację można otrzymać na wsparcie kluczowych obszarów działalności oraz funkcjonowania organizacji, które zostały podzielone na dwa priorytety:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1):
  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19 (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  1. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1-3;
  1. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Wartość dotacji w Priorytecie 1 jest ograniczona do 50 tys. zł. Na każde z poddziałań w ramach Priorytetu 2 można otrzymać maksymalnie 10 tys zł (40 tys. zł ogółem).

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki w ramach zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:

 • racjonalne, celowe i efektywne,
 • niezbędne dla realizacji zadania,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i sfinansowane ze środków z dotacji,
 • udokumentowane,
 • zostały przewidziane we wniosku,
 • zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakie wydatki nie można przeznaczyć dofinansowania? Przykłady działań, których nie można sfinansować z dotacji zostały przedstawione w Wytycznych.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.
 2. Program jest realizowany w okresie: trwania stanu epidemii, o którym mowa w RozpMZ*; innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.
 3. Jak przygotować wniosek?
  1. Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków.
  1. W zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek.
  1. Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491 i 522).

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  1. Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  1. Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  1. Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  1. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można i których nie można sfinansować w ramach Programu. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć również w treści ProgramuOgłoszeniu o naborze  i Wytycznych.

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Zakres ocenianych kryteriów przedstawia poniższa lista:

 1. Ocena formalna
  1. Złożenie wniosku w Generatorze wniosków w terminie określonym w Programie.
  1. Złożenie wniosku przez podmiot uprawniony.
 2. Ocena merytoryczna
  1. Wniosek jest adekwatny w odniesieniu do celów Programu oraz odnosi się w sposób niebudzący wątpliwości do co najmniej jednego z obszarów zakresu wsparcia.
  1. Zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania przez wnioskodawcę;
  1. Działania mają istotny wpływ na wnioskodawcę;
  1. Wnioskodawca w sposób wystarczający wykazał, że nie jest możliwe sfinansowanie zaplanowanych we wniosku wydatków z innych źródeł, wydatki te nie podlegają umorzeniu, i potwierdził swoją wiarygodność;
  1. Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działań.

Szczegółowe kryteria i opis procesu oceny znajdują się w treści Programu oraz Wytycznych.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w ramach Programu określają następujące dokumenty:

/ UWAGA !!! wymienione dokumenty można pobrać ze strony PROGRAMU/

Podstawa prawna Programu:

Kontakt  ; 605988088

    PREZES  KZRKIOR              PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 150-LAT KGW

WŁADYSŁAW SERAFIN                                        ANDRZEJ LASKOWSKI