PREZES  K.Z.R.K i O.R. Władysław SERAFIN spotkał się z Wice-Premierem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posłem na Sejm RP Panem Henrykiem KOWALCZYKIEM.

Na zaproszenie Pana Henryka Kowalczyka Vice-Premiera Ministra R i RW w dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie z Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Prezes KZRKIOR złożył życzenia Panu Premierowi z okazji jego powołania na urząd Vice-Premiera-Ministra Rolnictwa i P.W, wyrażając wolę współpracy i poparcia w jego działaniach na rzecz polskiego rolnictwa.  Podkreślił, że ta zmiana na stanowisku Ministra Rolnictwa i R.W była oczekiwana i daje największą szanse na jego rozwój.

Prezes KZRKIOR przedstawił Panu Premierowi aktualny stan prawno-statutowy KZRKIOR i działania jakie podejmuje KZRKIOR w celu uporządkowania stanu organizacyjnego Związku w skali całego kraju.

  Wymieniono poglądy na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. Pan Premier przedstawił przygotowywane przez Rząd i Ministerstwo R i RW nowe akty prawne, mające poprawić warunki ekonomiczne, organizacyjne  i gospodarcze rolników.

   Omówiono sprawy, które będą przedmiotem rozmów Pana Vice-Premiera Ministra R i RW z Kierownictwem KZRK i OR na spotkaniu w miesiącu styczniu 2022 roku.

   Prezes KZRKIOR Kol. Władysław Serafin przedłożył Panu Ministrowi sprawy wymagające jego inicjatywy i interwencji, a wśród nich:

–   pilnych regulacji prawnych i interwencji na rynkach rolnych.

– pilnych działań na rzecz ochrony dochodów rolników z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

–  zagwarantowania pozycji rolnika w korzystaniu ze środków z Unijnego i Krajowego Funduszu Odbudowy, przy utrzymaniu i odtwarzaniu produkcji rolnej.

–  konieczność nowelizacji ustawy ,,o Kołach Gospodyń Wiejskich”, w zakresie równego dostępu do środków publicznych dla KGW działających w strukturach  Kółek Rolniczych i ich Związków na podstawie  ustawy ,,o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z 1982r.”.

–  sprawę przywrócenia reprezentatywności Organizacji Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich w takich organizacjach i instytucjach jak , KRUS, KOWR, ODR, Porozumienie Rolnicze oraz COPA i COGECA.

  Pan Vice-Premier Minister Rolnictwa i R.W, wyraził wolę uporządkowania tych spraw i pełną współpracę z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Biuro Prasowe KZRK i OR